paź 7, 2021 | Beata Ciupińska
holocaust

W sierpniu 2021 roku ocaleni z obozów koncentracyjnych, ich synowie, córki i wnuki wysłali list do EMA, żeby powstrzymać kolejny holokaust.

Link do dokumentu przetłumaczonego na j. polski https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Stop-Holocaust_EMA_PL.pdf

 

My dla ludzkości
Jesteśmy międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, lekarzy, naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych zawodów.
Reprezentujemy interesy wszystkich ludzi na świecie, którzy dążą do życia w wolności, samostanowieniu, godności i prawdomówności.

25.08.2021

EMA
Pani Emer Cooke
Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
Holandia


ZATRZYMAĆ HOLOCAUST

Szanowni Państwo,

My, którzy przeżyliśmy zbrodnie wojenne popełnione na ludzkości w czasie II wojny światowej, czujemy się zobowiązani do postępowania zgodnie z tym, co dyktuje nam nasze sumienie i do napisania tego listu.

Jest dla nas oczywiste, że na naszych oczach rozgrywa się kolejny holokaust o jeszcze większej skali niż poprzedni. Przeważająca większość ludności świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co się dzieje, gdyż rozmiar tej zorganizowanej zbrodni, jest poza zasięgiem ich doświadczenia. My jednak wiemy. Pamiętamy nazwisko Josefa Mengele. Niektórzy z nas mają z nim związane osobiste wspomnienia. Przeżywamy déjà vu, które jest tak przerażające, że stajemy tu, aby ochronić naszych nieszczęsnych bliźnich. W niebezpieczeństwie znajdują się teraz także niewinne dzieci, a nawet niemowlęta.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy „szczepionki” na COVID-19 zabiły więcej osób niż wszystkie razem wzięte szczepionki dostępne od połowy 1997 r. do końca 2013 r. – czyli w okresie 15,5 roku. Jednocześnie najbardziej poszkodowaną grupą są ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 64 lat – czyli w grupie, której nie było w statystykach Covida.

Wzywamy Was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości.

To, co nazywacie „szczepieniem” przeciwko SARS-Cov-2, jest w rzeczywistości bluźnierczym wkroczeniem w naturę. Nigdy wcześniej nie dokonano immunizacji całej planety poprzez wszczepienie syntetycznego mRNA w ludzkie ciała. Jest to eksperyment medyczny, w wypadku, którego musi być zastosowany Kodeks Norymberski. 10 Zasad etycznych zawartych w tym dokumencie stanowi fundamentalny kodeks etyki medycznej, który został
sformułowany podczas procesu lekarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze w celu zapewnienia, że istoty ludzkie nigdy więcej nie będą poddawane niedobrowolnym eksperymentom i procedurom medycznym.

Zasada 1 Kodeksu Norymberskiego mówi:
(a) „Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.
Oznacza to, że osoba biorąca udział w eksperymencie powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; uczestnik eksperymentu powinien być tak usytuowany, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez udziału jakiegokolwiek elementu siły, nieuczciwości, oszustwa, przymusu, nadmiernego sięgania po nie lub innej ukrytej formy przymusu lub wymuszenia; i powinien mieć dostateczną wiedzę i zrozumienie elementów omawianego zagadnienia, aby umożliwić mu podjęcie rozumnej i świadomej decyzji.
(b) Ten ostatni element wymaga, aby przed podjęciem przez podmiot doświadczalny decyzji twierdzącej, ujawniono mu charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metody i środki, za pomocą których ma być przeprowadzony; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub innych osób, które mogą wyniknąć z jego udziału w eksperymencie.
(c) Obowiązek i odpowiedzialność za ustalenie jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która inicjuje, kieruje lub angażuje się w eksperyment. Jest to osobisty obowiązek i odpowiedzialność, której nie można bezkarnie przekazać nikomu.

Ad. (a): Nie ma mowy o dobrowolnej zgodzie. Mass media sieją strach i panikę oraz stosują zasadę propagandy Goebbelsa, powtarzając nieprawdę tak długo, aż się w nią uwierzy. Od tygodni nawołują do ostracyzmu wobec nieszczepionych. Jeśli 80 lat temu to Żydzi byli demonizowani jako roznosiciele chorób zakaźnych, to dziś to nieszczepionych oskarża się o rozprzestrzenianie wirusa. Nietykalność cielesna, wolność podróżowania, wolność pracy, wszelkie współistnienie zostały odebrane ludziom, aby wymusić na nich szczepienia. Dzieci są nakłaniane do szczepień wbrew woli rodziców.

Ad (b): 22 potworne skutki uboczne wymienione wcześniej przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration) w warunkowym zezwoleniu na dopuszczenie „szczepionki” do użycia, nie zostały ujawnione uczestnikom tego eksperymentu medycznego. Wymieniamy je poniżej dla dobra światowej opinii publicznej.

Z definicji, nigdy nie było świadomej zgody uczestników. W międzyczasie, tysiące skutków ubocznych zostało zarejestrowanych w licznych bazach danych. Podczas, gdy tak zwane liczby przypadków są podawane w 30-minutowych odstępach przez wszystkie środki masowego przekazu, nie wspomina tam się ani o poważnych niepożądanych skutkach ubocznych szczepień, ani o tym, jak i gdzie należy je zgłaszać. Z tego, co wiemy, nawet zgłoszone już skutki uboczne są na dużą skalę usuwane z każdej bazy danych.

Zasada 6 Kodeksu Norymberskiego wymaga by: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie przekraczał znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości.”
„Szczepienia” przeciwko Covidowi okazały się bardziej niebezpieczne niż sam Covid dla około 99% wszystkich ludzi. Jak udokumentował Johns Hopkins w badaniu 48 000 dzieci, dzieci nie są zagrożone wirusem. Oficjalne dane pokazują, że dzieci, dla których wirus nie stanowi zagrożenia, doznały zawału serca po szczepieniu; ponad 15 000 miało odczyny niepożądane, w tym ponad 900 poważnych skutków ubocznych. W Stanach Zjednoczone co najmniej szesnastu nastolatków zmarło po szczepieniu. I należy mieć świadomość, że zgłaszany jest tylko mniej więcej 1% nieporządanych odczynów poszczepiennych. Liczby te szybko rosną, gdy piszemy. Z Twoją wiedzą.

Zasada 10 Kodeksu Norymberskiego mówi: „W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być przygotowany do jego zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciu o swe kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika.”

Według doniesień około 52% światowej populacji otrzymało już co najmniej jedną dawkę „szczepionki”.

Uczciwe ujawnienie prawdziwej liczby osób poszkodowanych przez to „szczepienie”, nieuleczalnie chorych i zgonów na całym świecie jest już dawno spóźnione. Tymczasem są to juz miliony.

Wzywamy do bezzwłocznego przedstawienia rzeczywistych danych liczbowych dotyczących liczby ofiar szczepionek przeciwko Covidowi. Jak wiele musi być takich ofiar, aby obudzić Wasze sumienia?

Wykaz niepożądanych odczynów poszczepiennych znanych Agencji Żywności i Leków (Food
and Drug Administration) przed zatwierdzeniem „szczepionki” do dopuszczenia w trybie warunkowym:
1. Zespół Guillain-Barrégo
2. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
3. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
4. Zapalenie mózgu/encefalomielitis/meningo encephalitis/meningeningitis/enc epholapathy
5. Drgawki/konwulsje
6. Udar mózgu
7. Narkolepsja i katapleksja
8. Anafilaksja
9. Ostry zawał mięśnia sercowego
10. Zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia
11. Choroba autoimmunologiczna
12. Śmierć
13. Wpływ na ciążę i poród
14. Inne ostre choroby demielinizacyjne (wszelkie choroby układu nerwowego)
15. Nieanafilaktyczne reakcje alergiczne
16. Trombocytopenia
17. Rozsiane zakrzepy wewnątrznaczyniowe
18. Żylna choroba zakrzepowozatorowa
19. Zapalenie stawów i artralgia/ból stawów
20. Choroba Kawasaki
21. Wieloukładowy zespół zapalny u DZIECI
22. Ryzyko ciężkiego przebiegu choroby po przyjęciu „szczepionki”

Podpisano:
Ocaleni z obozów koncentracyjnych, ich synowie, córki i wnuki, a także osoby dobrej woli i sumienia:

Zastrzeżenie:
Dane osobowe Ocalałych z Holocaustu i ich krewnych mogą być udostępnione w celach uwierzytelniających na oficjalną prośbę. W liście otwartym dane te nie będą publikowane ze względu na konieczność ochrony sygnatariuszy przed represjami.

Z tego samego powodu kontakt z nami możliwy jest tylko poprzez e-mail: trust-inhumanity@pm.me