mar 1, 2022 | dr Mariusz Błochowiak

Przeczytaj pełną transkrypcję konferencji

Zamieszczamy nagranie wraz ze slajdami (dr. Marka Sobolewskiego i lek. Pawła Basiukiewicza) konferencji Fundacji Ordo Medicus dotyczącej „skutków restrykcji rządowych dla funkcjonowania służby zdrowia w 2020 i 2021 roku”, która obyła się w Warszawie w dniu 24 lutego 2022 roku. Oświadczenie podpisane przez szereg lekarzy i naukowców wraz z uzasadnieniem naukowo-medycznym dotyczące tego tematu znajduje się na tej stronie.

 

Zachęcamy do wsparcia finansowego konferencji celem pokrycia kosztów organizacyjnych:

Wspieraj nas

 

Zachęcamy też do nabywania książek w naszym sklepie, ponieważ wspiera to Fundację Ordo Medicus.

 

W konferencji wzięli udział:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak

dr hab. n. med. Andrzej Bugaj

dr n. med. Piotr Witczak

dr Mariusz Błochowiak

dr Marek Sobolewski

lek. Paweł Basiukiewicz

lek. Jerzy Milewski

mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź

Szczegółowe notki zawodowe prelegentów:

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak – lekarz kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca w Gdańsku, Kierownik Drugiej Katedry Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Poseł na Sejm RP 8 kadencji. W przeszłości wieloletni konsultant Województwa Pomorskiego ds. Kardiologii. Podstawowe zadanie życiowe: pomaganie chorym ludziom.

dr hab. n. med. Andrzej Bugaj – nauczyciel akademicki, promotor kilkudziesięciu prac licencjackich i  magisterskich oraz opiekun naukowy specjalizacji z  zakresu farmacji klinicznej; członek kolegium redakcyjnego („Editorial Board Member”) World Journal of Methodology (Hongkong-USA) i Jacobs Journal of Medicinal Chemistry (USA).
Obronił pracę magisterską zatytułowaną: „Fotofizyczne i  fotochemiczne właściwości tiokumaryny w  roztworach
niewodnych” na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie specjalizował się w zakresie
farmacji klinicznej i zrobił specjalizację z analityki farmaceutycznej. Następnie obronił rozprawę doktorską pt. „Kinetyka i mechanizm fotodegradacji azatiopryny” na tej samej uczelni i zyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, a następnie rozprawę habilitacyjną zatytułowaną „Wybrane aspekty fotochemioterapii doświadczalnej” na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jego pobyty naukowe obejmowały: Laboratoire de Photobiologie, Muséum National d’Histoire Naturelle w Paryżu, w którym doktorat u Henriego Becquerela rozpoczynała Maria Skłodowska-Curie. Pobyt w ramach Stypendium Rządu Francuskiego; Department of Radiation Biology, Institute for Cancer Research, The Norwegian Radium Hospital w Oslo; Département Laser, Laboratoire de Photobiologie des Cancers, Centre Hospitalier Universitaire „Nord-Laënnec” w Nantes we Francji; Klinik und Poliklinik für Dermatologie der Universität Regensburg, w Ratyzbonie w Niemczech – udział w zabiegach leczenia nowotworów skóry metodami terapii fotodynamicznej;
Photopharmacology and Molecular Imaging Group, Faculty of Science and Engineering, Groningen University, w Groningen w Holandii – zapoznanie się z metodami syntezy i badań leków fotofarmakologicznych.

Dr hab. Andrzej Bugaj był też stałym uczestnikiem uzupełniających studiów z zakresu: fotofizyki, fotochemii,
fotobiologii medycznej (fotoimmunologia, fotokancerogeneza, przekazywanie sygnałów komórkowych, biosynteza
witaminy D, fotodiagnostyka, fototerapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii fotodynamicznej), biologii fotoreceptorów, fotobiologii środowiska oraz fotosyntezy organizowanych przez Università di Padova we Włoszech w Brixen-Bressanone.
Podjął również studia uzupełniające z  zakresu fotochemii w Dipartimento di Chimica „Giacomo Ciamician”,
Università degli Studi w Bolonii we Włoszech oraz studia uzupełniające z zakresu terapii fotodynamicznej na Hôpital Saint-Louis w Paryżu, a także studia uzupełniające z zakresu terapii fotodynamicznej i laserowej na Medical University w Innsbrucku w Austrii.
Jest także autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jego indeks Hirscha jest równy 12 (Google
Scholar), zaś jego artykuł na temat innowacyjnych strategii celowanej terapii fotodynamicznej miał ponad 230 cytowań.

dr n. med. Piotr Witczak – biolog medyczny (specjalność: immunologia), autor 15 publikacji naukowych w dziedzinie biologii/immunologii komórkowej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego „Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7)” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karierę zawodową kontynuował jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie. Zajmował się farmakoekonomiką, prowadził wykłady z Evidence-based Medicine (medycyna oparta na dowodach naukowych). Był współkoordynatorem merytorycznym projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowanym przez AOTMiT.

dr Mariusz Błochowiak – fizyk, studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie w Ulm w Niemczech. Studia doktoranckie o specjalności fizyka polimerów odbył w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pracował ponad 4 lata w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Ponad 6 lat był prezesem katolickiego wydawnictwa Monumen. Opracował cztery tomy książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. Prezes Fundacji Ordo Medicus – zrzeszenia lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki oraz przewodniczy apolitycznej, społecznej i niezależnej Komisji śledczej ds. pandemii. Interesuje się relacją wiary i nauki oraz metodologią nauk.

dr Marek Sobolewski – pracownik Zakładu Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy na temat Zastosowania wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych.

Zajmuje się naukowo praktycznym zastosowaniem metod statystycznych do analizy danych medycznych i przestrzennych, czyli międzynarodowych, regionalnych lub powiatowych danych dotyczących demografii i poziomu życia.

Współautor ponad 100 artykułów naukowych dotyczących w znacznej części analizy danych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, z czego  ponad 20 opublikowano w renomowanych czasopismach statystycznych, posiadających Impact Factor. Indeks Hirscha dr. Sobolewskiego wynosi 12.

Tematyka prac badawczych w ramach działalności naukowej oraz opracowań wykonywanych dla firm farmaceutycznych i placówek ochrony zdrowia to między innymi:

  • analizy farmakoekonomiczne leków pod kątem efektywności i kosztów wpisania ich na listę refundacyjną;
  • analizy biorównoważności leków generycznych;
  • model decyzyjny dla kosztów i efektywności wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko ospie wietrznej;
  • analiza skuteczności metod rehabilitacyjnych dla chorych po udarze mózgu;
  • analiza występowania otyłości wśród dzieci na Ukrainie (opracowanie pierwszych w tym kraju siatek centylowych wzrostu, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI, ang. Body Mass Index);
  • udział w opracowaniu nieinwazyjnego testu diagnostycznego wspomagającego wykrywanie autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) – publikacja uwzględniona w rekomendacjach European Association for the Study of the Liver.
  • analiza warunków pracy pielęgniarek pod kątem wypalenia zawodowego;
  • ocena wpływu dolegliwości związanych z łuszczycą na ogólną jakość życia;
  • analiza skuteczności diagnostyki i leczenia chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, neurologicznych, kardiologicznych i wielu innych.

lek. Paweł Basiukiewicz – specjalista chorób wewnętrznych,  kardiolog, elektrokardiolog.  Kierownik oddziału COVID w okresie od października 2020 do czerwca 2021 roku.

Autor i współautor raportów: „Ani jednej łzy –  ochrona zdrowia w pandemii”, wyd. WEI oraz „Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19. Część druga – aspekty zdrowotne”, wyd. naukowe Ordo Iuris.

lek. Jerzy Milewski – przedsiębiorca, ekspert rynku farmaceutycznego i medycznego.

W 1982 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku – Wydział Lekarski. W czasie pracy w Akademii Medycznej uzyskał  specjalizację z Chorób Wewnętrznych. Działalność naukową prowadził w obszarze diabetologii.

W 1999 r. ukończył Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Gdańskiej, a następnie po kierunkowych studiach uzyskał tytuł MBA.

Współzałożyciel oraz członek zarządu oraz rady nadzorczej kilku firm, które odniosły sukces głównie w branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Pierwsze doświadczenia w życiu zawodowym zdobył jako lekarz-klinicysta-nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Swoją aktywność społeczną realizował jako inicjator i członek Zespołu Doradczego (2006 r.) przy Ministrze Zdrowia (prof. Zbigniew Religa) ds. przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia „Polskie Zdrowie” oraz jako członek władz organizacji gospodarczych.

Od 2010 r. zaangażowany był jako koordynator regionalny, a od 2015 do 2019 r. jako wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 2014 do 2018 r. był radnym Miasta Gdańska.

Jako członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w latach 2015 -2020 uczestniczył w pracach sekcji Nauka i Innowacje, sekcji Ochrona Zdrowia oraz sekcji Gospodarka i Przedsiębiorczość.

Jest gdańszczaninem z urodzenia i wyboru. Wraz z żoną Elżbietą Małgorzatą mają czwórkę dzieci i czwórkę wnuków. Wszyscy mieszkają w Gdańsku.

mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź – radca prawny. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2004 r. skończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Prawo Podatkowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła roczną praktykę w Kancelarii Radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym. Prowadzi działalność w ramach Kancelarii J&Z Adwokaci i Radcowie prawni w Bielsku – Białej. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią Marek Płonka i Partnerzy. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

 

Zachęcamy do szerokiego rozpowszechniania konferencji na swoich kanałach.

Zachęcamy też do cięcia nagrania na krótsze fragmenty pod warunkiem nie wyjmowania wypowiedzi z kontekstu czy manipulacji oraz podania źródła.

W naszym sklepie polecamy szereg ciekawych książek i zachęcamy do zakupów w nim, ponieważ to wspiera Fundację Ordo Medicus.

Patroni medialni (kolejność alfabetyczna): Alter Shot TV, Centrum Edukacyjne Polska, DoZdrowia.com.pl, Góralskie Veto, Janek Pospieszalski Warto, Najwyższy Czas, PL1TV, PSNLiN.pl, Rzeszów24.pl, STOPNOP, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, Suwerenni, tvPodkarpacie.pl, TvPolska.pl, Warszawska Grupa Luka&Maro, WOLNOŚĆTV.

Pobierz PDF

Pobierz PDF