cze 26, 2021 | Ordo Medicus

Czy rzekoma wirusowa pandemia Covid-19 faktycznie zawładnęła światem? Dla zobrazowania sytuacji poniżej zaprezentowano graficznie i tabelarycznie dane obejmujące przypadki i zgony z/na Covid-19 dotyczące całego świata z podziałem również na kontynenty. Dodano również tabelarycznie szczepienia oraz potencjalne NOP’y w zestawieniu z danymi Covid-19. Dane zaczerpnięto między innymi z publikacji WHO, OurWorldinData, Worldometers oraz Unii Europejskiej (Tabele i wykresy dodano w załączonym dokumencie, poniżej znajduje się tylko opis analizy).

Wykresy i tabele dla obu pierwszych fal indywidualnie oraz dane dotyczące całej pandemii przedstawiono na końcu opracowania. Wszystkie dane podawane są w przeliczeniu na 1000 osób. Dla uproszczenia falę pierwszą przyjęto do 14 lipca, a falę drugą po 14 lipca do 10 marca 2021 roku. Podział ten nie koniecznie sprawdza się w przypadku niektórych krajów, gdzie nie ma tak wyraźnego podziału na fale przed i po 14 lipca. Niemniej jednak taki podział dla uproszczenia został przyjęty. Ostatni okres jest to okres całkowity pandemii przeliczony jako średnioroczny (dzieląc całkowitą ilość przypadków/zgonów w ciągu całej pandemii przez dni trwania pandemii i mnożąc przez 365 dla każdego kraju indywidualnie od momentu pojawienia się pierwszego przypadku). Wszystkie kraje na wszystkich wykresach znajdują się w tym samym miejscu, a sortowanie założono na podstawie liczby zgonów dla całej średnio- rocznej pandemii. Nazwy krajów/terytoriów i kontynentów (tabele i wnioski) podano w języku angielskim zgodnie z oryginalnymi danymi źródłowymi. Wykresy obejmują pierwszą i drugą falę oraz całą pandemię (przeliczoną na średnioroczną):

–   Suma bezwzględna testów

–   Suma bezwzględna przypadków

–   Suma bezwzględna zgonów

–   Suma testów/1000 osób

–   Suma przypadków/1000 osób

–   Procent ilości przypadków Covid-19 przyjętych do szpitala w stosunku do całkowitej ilości przypadków Covid-19.

–   ‘CMR’ (Crude Morality Rate- ryzyko śmierci lub wskaźnik śmiertelności populacji np. 1 zgon na 1000 osób to CMR=0.1%)

–   ‘CFR’ (Case Fatality Rate)- wskaźnik śmiertelności potwierdzonych przypadków.

–   ‘Krotność śmiertelności’ (ile razy śmiertelniejsze jest 'życie’ od COVID-19), czyli ile razy normalna średnia ilość zgonów, która ma miejsce każdego roku (ze wszystkich przyczyn zanim pojawił się Covid) przewyższa ilość zgonów CV-19.

–   ‘Udział zgonów CV-19’ (jaki średni % zgonów z powodu 'życia’ stanowią zgony CV-19), czyli jaką procentową część wszystkich zgonów, które mają miejsce każdego roku (ze wszystkich przyczyn zanim pojawił się Covid) stanowią zgony CV-19.

–   ‘Śmiertelne dni’ (ilu dniom o normalnej śmiertelności (z powodu 'życia’) równa jest suma zgonów CV-19), czyli wskaźnik, który ma za zadanie wskazać średnią ilość dni w każdym roku, w ciągu których ma miejsce taka sama ilość zgonów jak z/na CV-19. Innym objaśnieniem może być- jeśli w ciągu 10 dni każdego roku na całym świecie umiera średnio np. 1.7mln. osób i na/z CV-19 umarło 1.7mln. osób to znaczy, że dla uratowania osób, które normalnie umierają co roku na całym świecie w ciągu 10 dni dobito gospodarkę światową i gospodarki krajowe, zniszczono życia i dorobki ludzi, ograniczono resztki ich wolności i zastosowano dyktaturę medyczną.

–   Największe rynki sprzedaży korporacji farmaceutycznych ‘Big Pharmy’ [mld $] [3, 4] na tle ilości przypadków/1000 osób.

–   PKB (PPP- Parytet Siły Nabywczej) PER CAPITA [int$] [5] na tle ilości przypadków/1000 osób.

–   Urbanizacja kraju (ludność miejska) [%] [1]

–   Zagęszczenie ludności na 1 km2 [1]

–   Ludność powyżej 65 lat [%] [1]

–   Procent zaszczepionej populacji (jedną i dwoma dawkami)

–   Procent w pełni zaszczepionej populacji i ilość wykonywanych dziennie testów na 1000 osób.

    Wykres pokazuje jak zmienia się dzienna ilość wykonywanych testów w zależności od procenta wyszczepienia populacji. Dane dotyczą całego świata.

–   Procent w pełni zaszczepionej populacji i ilość przypadków Covid-19 na 1000 osób.

    Wykres pokazuje dzienne ilości przypadków dla różnego procenta wyszczepienia populacji. Wyszczepienie przekraczające 50% jest minimalnym procentem niezbędnym do uzyskania odpornosci zbiorowej [48]. Dane dzienne dotyczą całego świata.

–   Procent w pełni zaszczepionej populacji i ilość zgonów Covid-19 na 1000 osób.

    Wykres pokazuje dzienne ilości zgonów dla różnego procenta wyszczepienia populacji. Wyszczepienie przekraczające 50% jest minimalnym procentem niezbędnym do uzyskania odpornosci zbiorowej [48]. Dane dzienne dotyczą całego świata.

–   Wykresy porównawcze wybranych krajów (z pełnymi danymi) w czasie, przedstawiające:

    • Ilość testów/1000 osób

    • Ilość przypadków/1000 osób

    • Ilość zgonów/1000 osób

    • Procent zaszczepionych jedną dawką osób

    • Procent zaszczepionych dwoma dawkami osób.

–   Szybkość rozprzestrzeniania się wirusa na podstawie wskaźnika ‘R’ w okresie 2 tygodni, kiedy rozprzestrzeniania się wirusa było najszybszej. Podaje po ilu dniach ilość zakażonych zwiększała się dwukrotnie. Wykres umożliwia szybką weryfikację np. ‘rozprzestrzeniających się jak ogień’ (wg doniesień medialnych i rządowych) mutacji jak np. mutacji rzekomo indyjskiej [84]. Krótszailość dni w ciągu których podwaja się ilość zakażonych oznacza szybsze rozprzestrzenianie się wirusa.

    Na prawej osi wykresu podano datę ostatniego dnia danego okresu, podczas którego nastąpiło najszybsze rozprzestreznianie się wirusa.

–   Jak wyżej- szybkość rozprzestrzeniania się wirusa na podsatwie wskaźnika ‘R’ w okresie 3 tygodni, kiedy rozprzestrzeniania się wirusa było najszybsze.

–   Jak wyżej- szybkość rozprzestrzeniania się wirusa na podstawie wskaźnika ‘R’ w okresie 4 tygodni, kiedy rozprzestrzeniania się wirusa było najszybsze.

–   Zestawienie różnych chorób na świecie [6] (rok 2020 i 2021 szacowany proporcjonalnie na podstawie poprzednich danych)

(Ciąg dalszy opracowania w pliku do ściągnięcia).

RP