lis 30, 2023 | dr Mariusz Błochowiak

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,

00-952 Warszawa

 

Poznań, 30.11.2023

 

Dotyczy: Zanieczyszczenia szczepionek przeciwko covid plazmidami DNA

 

Szanowni Państwo,

30 listopada 2020 roku grupa kilkudziesięciu naukowców i lekarzy, w tym wielu profesorów, ostrzegała w apelu skierowanym do polskich władz przed pośpiesznym wprowadzaniem na rynek nowatorskich szczepionek przeciwko covid[1]. Sygnatariusze apeli zwracali uwagę między innymi na fakt, że niezbadane należycie preparaty mogą prowadzić do modyfikacji ekspresji genów w komórkach.

Niestety ostrzeżenia te zostały zignorowane, preparaty zostały wprowadzone w Polsce bez zbadania ich dokładnej zawartości, skuteczności oraz bezpieczeństwa. Społeczeństwo zostało poddane permanentnej presji władz, tzw. ekspertów oraz mediów, by szczepić się przeciwko covid, a lekarze którzy podpisali apel są do dzisiaj prześladowani przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich.

Od czasu wprowadzenia szczepionek przeciwko covid na rynek na początku 2021 roku ukazało się tysiące publikacji naukowych i analiz epidemiologicznych oraz świadectw osób poszkodowanych, wskazujących na liczne powikłania poszczepienne, w tym ciężkie i letalne. Wśród niepożądnych odczynów poszczpiennych wymieniane są zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zakrzepice naczyń w tym żył zatokowych mózgu, choroby autoimmunologiczne czy powikłania neurologiczne jak zespół Bella, zespół Guillaina–Barre czy miastenię.

Ostatnio coraz częściej pojawiają się kolejne, niepokojące doniesienia naukowe, tym razem o zanieczyszczeniu szczepionek plazmidami DNA.

Na początku 2023 badacz genomu Kevin McKernan odkrył plazmidy zawierające DNA w szczepionkach produkowanych przez Pfizer/BioNTech i Modernę[i]. W preprincie opublikowano wyniki, które pokazują, że limity maksymalnych dopuszczalnych poziomów składników DNA zarówno dla Europy, jak i USA zostały znacznie przekroczone: „Wiele testów potwierdza zanieczyszczenie DNA, które przekracza wymagania Europejskiej Agencji Leków (EMA) 330ng/mg i FDA 10ng/dawkę”. Według autorów „wszystkie wektory szczepionki Pfizera przeciwko covidowi zawierają homoplastyczne dwie kopie 72bp wzmacniacza SV40 związane z silniejszą ekspresją i lokalizacją jądrową”. Z kolei Rotondo i in. wskazują w pracy z 2019 roku, że „SV40 eksperymentalnie zaszczepiony chomikom wywołuje nowotwory o różnych histotypach, w zależności od drogi wstrzyknięcia. W szczególności, SV40 wstrzyknięty podskórnie u chomików wywołuje mięsaki i kostniakomięsaki; podczas gdy wstrzyknięty domózgowo wywołuje wyściółczaki i brodawczaki splotu naczyniówkowego. Hematologiczne nowotwory złośliwe, takie jak białaczka limfocytowa, chłoniaki histiocytarne i chłoniaki z komórek B są indukowane, gdy SV40 jest wstrzykiwany dożylnie. SV40 wstrzyknięty do przestrzeni opłucnej chomików wywołuje międzybłoniaki opłucnej u 100% zwierząt”[ii].

Rzecznik Pfizera Kit Longley potwierdził francuskiej agencji prasowej AFP w e-mailu z 30 października 2023, że „określone, niezakaźne części sekwencji SV40 – które są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym – są obecne w materiale wyjściowym używanym przez Pfizer i BioNTech”.

Mimo że onkogenny SV40 nie jest tym samym, co wzmacniacz czy promotor SV40, to pojawiają się wątpliwości co do potencjału onkogennego szczepionek przeciwko covidowi.

Z publikacji Li Sheng-Fowlera i in. z 2009 roku dowiadujemy się, że „Nasze badania nad onkogennością i zakaźnością DNA wykazały, że poziomy, przy których można wykryć obie aktywności w czułych systemach in vivo lub in vitro, są niższe niż dotychczas wykazano. W związku z tym, obie te aktywności muszą być brane pod uwagę w odniesieniu do potencjalnego ryzyka związanego z pozostałościami DNA substratu komórkowego”[iii].

Także sama firma Moderna wskazała w swoim wniosku patentowym opublikowanym 25. września 2014 na stronie Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na konieczność usunięcia DNA z produktów mRNA, gdyż pozostałości DNA mają potencjał onkogenny[iv].

Phillip Buckhaults, genetyk z Uniwersytu Południowej Karoliny specjalizujący się w badaniach nad rakiem, przeanalizował dane zaprezentowane przez McKernana i doszedł do podobnych wniosków jak McKernan dotyczących zanieczyszczenia dwóch wyżej wymienionych substancji mRNA liniowymi sekwencjami DNA o różnych długościach. Swoje obserwacje potwierdził pod przysięgą podczas przesłuchania w Senacie Karoliny Południowej[v].

Samuel Lim i in. opublikowali w 2023 roku artykuł na temat wysokiego wskaźnika inkorporacji zmodyfikowanego liniowego DNA w istniejący ludzki genom[vi].

 

W tym kontekście Fundacja Ordo Medicus prosi o wyjaśnienie następujących kwestii:

1) Czy Ministerstwo Zdrowia, jako organ nadrzędny wobec Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), Narodowego Instytutu Leków (NIL) oraz Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) było rutynowo informowane o zanieczyszczeniach fragmentami DNA partii szczepionek firm BioNTech/Pfizer i Moderna?

  1. Jeśli tak, to kiedy dokładnie po raz pierwszy?
  2. Jaka była treść tych informacji? Czy zanieczyszczenia DNA znajdowały się powyżej limitów określonych przez WHO i EMA?
  3. Czy Ministerstwo posiada protokoły badań z odpowiednimi wynikami?

2) Jeśli Ministerstwo Zdrowia nie zostało poinformowane przez wyżej wymienione instytucje o zanieczyszczeniach DNA w szczepionkach przeciwko covid, to czy po ujawnieniu powyższych wyników badań wiosną 2023 roku Ministerstwo zleciło NIZP-PZH, NIL czy URPLWMiPB sprawdzenie sprowadzonych do Polski partii szczepionek przeciwko covidowi pod kątem zanieczyszczenia DNA i jego poziomu?

  1. Jeśli tak, kiedy NIZP-PZH, NIL czy URPLWMiPB otrzymały od Państwa polecenie przeprowadzenia tych badań?
  2. Jakie wyniki uzyskały NIZP-PZH, NIL czy URPLWMiPB i kiedy Państwo je otrzymali?
  3. Jakie konsekwencje zostały wyciągnięte przez Państwa departament w kontekście kontynuacji kampanii szczepień i polityki informacyjnej wobec ludności?

Prosimy o przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących tej sprawy, a także wszelkiej korespondencji, w szczególności protokołów z badań, korespondencji emailowej, briefingów, poleceń oraz instrukcji.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oczekujemy od Państwa niezwłocznej odpowiedzi na powyższe pytania, najpóźniej w terminie dwóch tygodni zgodnie z Art. 13. 1. powyższej ustawy.

W przypadku nieudzielenie zadowalającej odpowiedzi zastrzegamy sobie odwołanie się drogą sądową na podstawie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Z poważaniem

W imieniu Fundacji Ordo Medicus

Dr Mariusz Błochowiak

Prezes Zarządu

 

[1] https://instytutsprawobywatelskich.pl/apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-na-koronawirusa-sars-cov-2/

[i] McKernan, K., Helbert, Y., Kane, L. T., McLaughlin, S.. Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m

 

[ii] Rotondo J. C., Mazzoni E., Bononi I., Tognon M., Martini F.. Association Between Simian Virus 40 and Human Tumors. Frontiers in Oncology. 2019; 9: 670. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6669359/

 

[iii] Sheng-Fowler L, Lewis A. M. Jr., Peden K.. Issues associated with residual cell-substrate DNA in viral vaccines. Biologicals, Volume 37, Issue 3, June 2009, Pages 190-195. https://doi.org/10.1016/j.biologicals.2009.02.015

 

[iv] https://patentimages.storage.googleapis.com/e6/00/60/79bd9f8dad996f/WO2014152030A1.pdf

 

[v] Demasi, M. (2023, September 19). Researchers “alarmed” to find DNA contamination in Pfizer covid-19 vaccine [Substack newsletter]. Maryanne Demasi, Reports. https://maryannedemasi.substack.com/p/researchers-alarmed-to-find-dna-contamination

 

[vi] Lim, S., Yocum, R. R., Silver, P. A., Way, J. C. (2023). High spontaneous integration rates of end-modified linear DNAs upon mammalian cell transfection. Scientific Reports, 13(1), Article 1. https://doi.org/10.1038/s41598-023-33862-0